نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

پهلوان

پهلوان

یازدهمین مستند ایثار اجتماعی با عنوان "پهلوان" ئ با شعار "ایثار ادامه دارد" به همت گروه تلویزیون شاهد منتشر شد.
پرونده ای در کار نیست

پرونده ای در کار نیست

مستند ایثار اجتماعی با نام پرونده ای در کار نیست به همت گروه تلویزیون شاهد برای نخستین بار منتشر شد
تالار آبی

تالار آبی

مستند ایثار اجتماعی با نام تالار آبی به همت گروه تلویزیون شاهد برای نخستین بار منتشر شد
ساعت 8 صبح

ساعت 8 صبح

مستند ایثار اجتماعی با نام ساعت 8 صبح به همت گروه تلویزیون شاهد برای نخستین بار منتشر شد
در راه مانده

در راه مانده

مستند ایثار اجتماعی با نام در راه مانده به همت گروه تلویزیون شاهد برای نخستین بار منتشر شد
عبور

عبور

مستند ایثار اجتماعی با نام عبور به همت گروه تلویزیون شاهد برای نخستین بار منتشر شد
۱